Beint á efni síðunnar

Hållbart erbjudande

Integritet och säkerhet

Ransomware som ersattes av Ddos attacker och ett intensivt arbete med att förbereda oss och våra kunder för GDPR, präglade arbetet inom informations­säkerhet och integritet under 2017.
 
 

Globala trender inom området informationssäkerhet

2017 var ett år då det som vanligt hände mycket inom informationssäkerhetsområdet globalt. Den första tydliga trenden var att cyberkriminella allt mer började skifta fokus från ransomware attacker, som var 2016 års stora utmaning, till andra typer av inkomstkällor. 
Till stor del berodde detta på att medvetenheten hos användarna ökat, men även att de tekniska skydden stärkts och kunde begränsa omfattningen av en attack. Ransomware började helt enkelt att tappa i lönsamhet.

Vilka är då de nya inkomstkällorna för kriminella? Förutom de vanligt förekommande dataintrången med tillhörande data­stölder, utvecklades två nya attacker under året. 

Den som utvecklades mest under året var så kallade Ddos-­attacker1. Dessa går ut på att skicka så mycket datatrafik till en specifik mottagare – exempelvis en webbsida eller tjänst hos ett företag – så att infrastrukturen bakom helt enkelt inte klarar av att svara på alla inkommande förfrågningar och därför blir otillgänglig för alla andra som försöker använda den. Under året mer än tredubblades mängden datatrafik internationellt som användes vid de största attackerna, från ca 500 Gbit/s2 till upp emot 1 700 Gbit/s. Detta möjliggjordes till stor del av att antalet oskyddade enheter som kopplats upp mot internet ökade kraftigt i och med att IoT fortsatt växa. 

Vid en av de större attackerna, som riktades mot en amerikansk webbsida för säkerhetsnyheter, användes 145 000 oskyddade övervakningskameror. Dessa skickade i sin tur videodata till ett företags webbsida via internet. Sättet att genera intäkter genom denna typ av attack är att först demonstrera vad som är möjligt att göra, för att sedan skicka rena utpressningshot till utvalda företag. Under hot om att genomföra attacker för att stänga ned deras tjänster och därigenom skada dem ekonomiskt, krävs företagen på pengar. 

Det andra området som cyberkriminella börjat rikta in sig på är s k virtuella valutor så som BitCoin, LiteCon och Monero. Under senare delen av 2017 upptäcktes att många företags webbplatser, fått in skadlig kod, som då möjliggjorde att besökarnas datorer kunde användas för att skapa digital valuta. Detta skedde utan att vare sig företaget bakom webbplatsen eller besökarna märkte ­något. Valutan som då skapas är i stort sett omöjlig att spåra varför den är så attraktiv för kriminella element. 

Advania Sveriges arbete med informationssäkerhet 

Advania Sverige kan se en fortsatt stark trend hos våra kunder avseende att stärka sitt arbete rörande säkerhet. Mycket har givetvis handlat om dataskyddsförordningen under året och hur den ska hanteras, men även hur de ska se på sina egna data. Kundernas mognad inom detta område har ökat markant under året, vilket möjliggjort för Advania Sverige att möta upp med processer, metoder och teknologi för att stärka skyddet av kunders data. 

Framför allt har kunderna börjat värdera sina data och utifrån detta etablera olika nivåer av säkerhet för olika data. Detta ökar givetvis skyddet men minskar oftast även kostnaderna då de tidigare skyddat alla sina data enligt en generell nivå. Resultatet av detta kan bli att de har för starkt skydd på vissa data och för svagt skydd på känsliga data. 

Kundernas säkerhetsarbete visar sig även tydligt genom att fler och fler utför intrångstester av de tjänster Advania Sverige levererar för att säkerställa att dessa håller god kvalitét. Dessa tester ser vi mycket positivt på då det borgar för att leveranser bibehåller en god säkerhet över tid. Under 2017 har ett 20-tal intrångstester genomförts. 

Internt på Advania Sverige fortsätter arbetet med anpassningen av även vår egen personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen, samt att följa upp och åtgärda risker som identifierats inom ramen för Ledningssystemet för informationssäkerhet. 

Eftersom vi så tydligt ser det ökade behovet av säkerhet har vi också förstärkt organisationen med nya resurser kring detta, såväl internt som mot kund.

GRI Index

G4-PR 8

Hållbar IT

I vår strävan efter att vara en partner till våra kunder genom hela livscykeln kan vi komplettera våra tjänster med ett  hållbarhetsperspektiv. För att dra nytta av den hållbarhetspotential som finns med digitalisering av en verksamhet  finns många goda råd att  ge runt allt från val och inköp av produkter och tjänster, till drift  och slutligen återtagning av produkter.

Mer hållbara IT-produkter

Advania Sverige erbjuder rådgivning och hjälp för att lotsa våra kunder till rätt val av miljöanpassade produkter och vi kan också bidra med strategier för hur man säkerställer ett hållbart IT-användande under hela livscykeln.

IT som möjliggörare

Det andra perspektivet på Hållbar IT, att använda IT som hållbarhetsverktyg och möjliggörare, har den absolut största potentialen att förbättra hela organisationens miljöpåverkan. Genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter till effektivisering och dematerialisering kan miljöpåverkan från exempelvis resor och transporter, förbrukning av energi, papper och andra resurser minskas drastiskt. 

Hållbar livscykelhantering

En av de lägst hängande frukterna för att förbättra IT-användningens fotavtryck och ta några steg mot mer cirkulär ekonomi är att säkerställa att produkterna får ett andra liv. 

Genom bolaget AdvaniaFinance (tidigare Caperio Finance) erbjuder Advania Sverige både finansieringslösningar och livscykelhantering av kundernas IT-produkter. 

GRI Index

G4-EN 27  


Kundupplevelsen

Kundupplevelsen är det sammanvägda betyget på all form av interaktion vi har med våra kunder och mäts genom en årlig oberoende kundnöjdhetsmätning. Bakom betyget finns dock ett stort antal mål, processer och policys som alla styr oss i rätt riktning; kompetensen på våra medarbetare, vårt kvalitetsarbete med fokus på ständig förbättring av våra processer, vår företagskultur med kunden i fokus och affärsutvecklingen där vi tar fram för kunden relevanta tjänster, är bara några exempel.


Advania Sverige har en tydlig strategi att positionera oss som ett företag med hög kundnöjdhet och långa kundrelationer. Ett ­uttalat mål från koncernledningen är att alltid prioritera att ­behålla befintliga kunder framför att hitta nya.

Precis som för 2016 har Advania Sverige uppfyllt målet om att vara ett av topp-fem företag med mest nöjda kunder i Radar Ecosystems årliga mätning av Leverantörskvalitet. I kategorin Verksamhetsnära IT kom Advania Sverige på andra plats i 2017 års mätning.

Extra roligt är att även Caperio hamnar i topp i Radars mätning och blev vinnare i kategorin Användarnära IT. 

 
 

GRI Index

G4-PR 5

 

Tillbaka till Advania.se