Beint á efni síðunnar

Hållbart erbjudande

           Henric Skalberg, Säkerhetschef

Informationssäkerhet och integritet 

I intressentdialogen var informationssäkerhet och personintegritet den högst rankade aspekten när svaren från alla intressentgrupper vägdes ihop. Utvecklingen inom det området skedde under 2016 inom två huvudsakliga områden; den lavinartade ökningen av så kallade ransomware samt uppvaknandet kring den nya Europeiska dataskyddsförordningen GDPR.


Ransomware-attacker

Ett flertal av de kunder där vi sköter it-drift och support har drabbats av ransomware-attacker under året. Skadan har dock uteslutande bestått i förlorad arbetstid, ingen kund drabbades av dataförlust till följd av en ransomware-attack. Under året har även regelverk och tekniska skydd utvecklats så att risken för ransomware kunnat minskas och konsekvenserna av ett utbrott mildrats. En av utmaningarna är dock att mycket av problematiken ligger i händerna på våra och kundernas medarbetare som behöver öka sitt medvetande kring hur dessa attacker går till. Hoten förändras och utvecklas hela tiden, varför de tekniska skydden alltid kommer ligga lite efter. Det vi behöver arbeta mer fokuserat med framöver är att öka kunskapen hos slutanvändarna om hot och risker i it-miljön.  Det är endast genom god beredskap hos medarbetarna som det kommer bli möjligt att minimera och hantera riskerna med ransomware.

GDPR - den nya dataskyddsordnignen

När det gäller till den nya dataskyddsförordningen GDPR upplever vi på Advania att våra kunder under året gått från att i ganska stor utsträckning vara ovetande till väl medvetna om den nya förordningen. Förordningen kommer ersätta den nuvarande lagen om personuppgifter, kallad PUL. Dock är marknaden fortfarande mycket osäker kring vad konsekvenserna kommer att bli av denna förändring i lagstiftning. För att anpassa oss har vi dels påbörjat vårt interna arbete men även erbjudit våra kunder rådgivning, processutveckling och annat stöd. Vårt mål är att i god tid innan GDPR träder i kraft i maj 2018 ha anpassat alla våra systemstöd och interna processer samt erbjudit alla de kunder vars data vi hanterar, det stöd och den hjälp de efterfrågar.


“När det kommer till den nya dataskyddsförordningen GDPR upplever vi att våra kunder under året gått från att i ganska stor utsträckning vara ovetande till väl medvetna om den nya förordningen.” 

Ökat fokus på säkerhet 

Om vi höjer blicken och ser till hela området säkerhet är den övergripande trenden att allt mer fokus från våra kunder läggs på säkerhet. Förutom områdena ovan satsas mycket på att säkerställa och skydda företags och organisationers data. Detta har ställt ökade krav på Advania som leverantör av it-tjänster gällande framförallt efterlevnad av befintliga branschstandarder på området. Många kunder efterfrågar att leveransen av it-tjänster ska ske i enlighet med ledningssystemet för informationssäkerhet, ISO 27000, för att integritet, tillgänglighet, konfidentialitet och spårbarhet skall garanteras all information. 

De ökade kraven speglas också i att vi skriver allt fler kundspecifika informationssäkerhetsskyddsavtal där säkerhetsfrågorna regleras i detalj. Under 2016 har uppföljningen av de avtalen lett till att Advania genomgått fyra stycken kundrevisioner inom området säkerhet. Bland annat har penetrations- och sårbarhetstester, katastrofåterställningstester och återläsningstester genomförts och analyserats. Samtliga revisioner har vi klarat med godkänt betyg. 

 

GRI Index

G4-PR 8


  

Hållbar it

I vår strävan efter att vara en partner till våra kunder genom hela livscykeln kan vi komplettera våra tjänster med ett hållbarhetsperspektiv. För att dra nytta av den hållbarhetspotential som finns med  digitalisering av en verksamhet finns många goda råd att ge runt allt från val och inköp av produkter och tjänster, till drift och slutligen återtagning av produkter.

 

Gröna datacenter 

Med det kalla klimatet på Island har Advanias egna datacenter där idealiska förutsättningar för låg miljöpåverkan genom att drivas med endast förnyelsebar vattenkraft och geotermisk energi, dessutom med frikyla året om. Med datacentren Thor och Mjölnir kan vi erbjuda tjänster även till den svenska marknaden, i två av Europas mest miljöanpassade datacenter med PUE-tal på maximalt 1.2.

 

Distansarbete, resfria möten och samverkan på distans

Vi erbjuder Skype for Business, Citrix och andra plattformar för att underlätta distansarbete, resfria möten och samverkan på distans. Med modern teknik för webmöten eller att komma åt dokument på företagens servrar vid arbete på distans på ett säkert sätt, finns i nästan alla organisationer idag en stor potential att minska på behovet av resor och transporter. Idag är det också många gånger en konkurrensfördel och förutsättning för våra kunder som vill rekrytera professionella medarbetare att erbjuda frihet under ansvar och arbeta där man själv väljer.

Ansvarsfull återtagning

Ett första steg mot mer cirkulära affärsmodeller i it-branschen är att ta ansvar för att förlänga livslängden på de produkter vi säljer genom att erbjuda återtagning, säkerhetsradering och försäljning på en andrahandsmarknad. Att förlänga livslängden på en bärbar PC från tre till fem år innebär ett minskat utsläpp av växthusgaser med ca 70 kg under hela livscykeln. För produkter som inte går att återanvända säkerställer vi att de återvinns på ett ansvarsfullt sätt och inom EU. Vi har valt att erbjuda detta tillsammans med etablerade partners på den svenska marknaden.


GRI Index

G4-EN 27  G4-EN 28


Kundupplevelse

Kundupplevelsen är det sammanvägda betyget på all form av interaktion vi har med våra kunder och mäts genom en årlig oberoende kundnöjdhetsmätning.  Bakom betyget finns dock ett stort antal mål, processer och policys som alla styr oss i rätt riktning; kompetensen på våra medarbetare, vårt kvalitetsarbete med fokus på ständig förbättring av våra processer, vår företagskultur med kunden i fokus och affärsutvecklingen där vi tar fram för kunden relevanta tjänster, är bara några exempel.

Inom samtliga tre områden vi bedömts ligger Advanias betyg betydligt högre än genomsnittet. Särskilt roligt är det höga betyget 4,8 på våra konsulttjänster som också gör att vi kvalificerar oss till en fjärde plats av alla it-leverantörer inom konsultområdet på den svenska marknaden 2016. Det är ett fantastiskt betyg för våra medarbetare som gör att vi under 2016 når vårt mål på att vara ett av de fem företag i Sverige med de nöjdaste kunderna i vår bransch.


 

Med en skala 1-5 ligger Advania klart över branschsnittet inom alla tre områden vi bedöms på. För vår konsultverksamhet betyder betyget 4.8 att vi är ett av de fem företag med nöjdaste kunderna på marknaden inom det området. 

 


GRI Index

G4-PR 5

 

Tillbaka till Advania.se