Beint á efni síðunnar

Hållbart Advania

Långsiktig lönsamhet

Med en ökad omsättning och lönsamhet under 2017 går tillväxten enligt plan för Advania Sverige. Den fortsatta tillväxten kommer ske både organiskt och genom uppköp där förvärvet av Caperio var ett stort steg på vägen.


Vad har hänt under 2017?

Advania Sveriges omsättning under 2017 uppgick till 832 MSEK, vilket är en ökning med 13 % jämfört med föregående år. Ökningen beror till största delen på att tjänsteintäkterna har ökat jämfört med föregående år. Dessa tjänsteintäkter innehåller både projektbaserade och kontraktsbaserade intäkter. 

Den projektbaserade tjänsteintäkten har ökat med 16 % och intäkterna från den kontraktsbaserade leveransen har ökat med 15 %.

 

Kundernas efterfrågan på den kontraktsbaserade leveransen fortsätter öka. En kontraktsbaserad leverans kan innehålla både produkter och tjänster och uppgick till 44 % av den totala intäkten under 2017. 

Detta bidrar starkt till den positiva resultatutvecklingen som vi haft de senaste åren. Resultatet före avskrivningar (EBITDA) var drygt 68 MSEK under 2017. Det betyder en vinstmarginal på 8,2 % vilket står sig mycket bra jämfört med motsvarande företag på den svenska IT-branschen. 

Vi ser en fortsatt mycket positiv utveckling och tillväxt under 2018. Genom en kontinuerligt ökande andel kontraktsbaserad leverans säkerställs både en lönsam affär med långa kundrelationer och minskar samtidigt risken för större ekonomiska svängningar. 

Tillväxten de närmaste åren kommer ske både organiskt och genom förvärv av bolag. Genom fusionen av Caperio in i Advania Sverige kommer vi kunna öka antalet erbjudanden till både Advanias och Caperios kunder. 

Målet är att den organiska tillväxten är större än tillväxten på IT-marknaden i Sverige. Tillväxten kommer innebära att personalstyrkan i Sverige kommer att öka de närmaste åren. 


 

GRI Index


Attraktiv arbetsgivare

Som i alla tjänsteföretag är medarbetarna det mest värdefulla vi har. Att attrahera och behålla rätt kompetens är en direkt överlevnadsfråga.


Under 2017 inledde vi en stor satsning på rekrytering där vi gjorde en översyn av våra resurser och processer, samt skapade en helt ny teknisk plattform för rekrytering. En anledning till översynen av processen för rekrytering är att behovet av utvärderingstester och bakgrundskontroller har ökat för att kunna möta kundernas krav på säkerhetsskyddsavtal. 

Vi har också sett behovet av att bli ännu bättre på att kommunicera vad vi på Advania Sverige står för och varför just vi är rätt arbetsgivare att välja. 

Vi kan konstatera att vi står oss väl i konkurrensen om arbetskraften och att vi kan erbjuda intressanta och utmanande kunduppdrag. Tydliga utvecklingsvägar med olika sätt att göra karriär, gör det också mer attraktivt och lättare att förstå vilken resa man kliver på som medarbetare hos oss.

Advania Sverige har fortfarande en relativt lång medelanställningstid vilket gör att vi känner oss trygga i att vi är en attraktiv arbetsgivare som uppfyller förväntningarna hos våra medarbetare. Advania Sveriges personalomsättning under 2017 var 17 % vilket gör att vi inte uppfyller målet på en omsättning runt 7–8 %.

Ökningen kan till viss del förklaras med naturliga avgångar där många äldre medarbetare går i pension, men den är också ett resultat av att våra erfarna medarbetare är väldigt eftertraktade hos andra företag. 

 

 Medarbetare

 

Hälsosam arbetsplats

Efter en viss ökning av sjukfrånvaron under 2016 har vi under 2017 återigen vänt trenden och är tillbaka på relativt låga nivåer för alla grupper av medarbetare. Vi bedömer att en viktig anledning till det är vårt lyckosamma arbete med förebyggande insatser och att tidigt fånga upp medarbetare i riskzonen.

 

Sjukfrånvaro

GRI Index

             

Mångfald och jämställdhet

Advania Sverige motarbetar aktivt diskriminering baserat på alla de grunder som finns i svensk lag och i ILO och har tydliggjort vår nolltolerans mot diskriminering i vår uppförandekod. Vi ser mångfald och jämställdhet som en del av lösningen för att minska kompetensbristen i IT-branschen. 


Mångfald

Inom området mångfald är ett systematiskt arbete med att motverka diskriminering basen i arbetet. Vi tar ställning mot alla former av diskriminering enligt diskrimineringslagen vilket vi också förtydligat i uppförandekoden för både medarbetare och våra leverantörer. En ny jämställdhetsplan finns framtagen där vi identifierat de riskområden som är kopplade till diskriminering. En ny handlingsplan har tillkommit för att minimera riskerna. 

Vårt fackliga ombud för diskrimineringsfrågor har inte hanterat några ärenden under året och vår externa visselblåsarkanal har inte fått några anmälningar kopplade till diskriminering.

Att utöver basnivån arbeta proaktivt med att förbättra mångfalden är en längre resa som vi bara påbörjat. Vi är beroende av det arbete hela IT-branschen gemensamt driver och fortsätter att prioritera jämställdhet mellan könen, där vi ser att fokus behöver öka ytterligare.


 
 

Jämställdhet

Fokus för jämställdhetsarbetet 2017 har kretsat kring rekrytering, där vi under ett antal år lyckats bra med att anställa kvinnor till de traineetjänster vi satsar på årligen. I det pågående programmet är två av tre kvinnliga traineer. Advania har som mål att fördubbla antalet kvinnor i operativa roller (konsult, säljare, chefer) från 2016 till 2020. Under 2017 har andelen kvinnor i de rollerna ökat från 20 till 23 personer. 

 

Fokus för kommande år är att ta ett bredare grepp om jämställdhet och se hur vi både ökar rekryteringen av kvinnor på alla nivåer men även blir ännu bättre på att utveckla och behålla de kvinnor vi har inom organisationen. 

Det kommer vi att göra genom flera aktiviteter, bland annat genom interna och externa nätverk som fokuserar på jämställdhetsfrågor. Vi planerar också att genomföra internutbildning för chefer i mångfald och jämställdhet. 

Den årliga lönekartläggningen visar i stort samma resultat som tidigare år. De löneskillnader som identifierats beror på brist på kvinnor i de mer seniora rollerna inom grupperna säljare, konsult och chefer, där lönenivåerna är högre. Vi har inte identifierat någon lönediskriminering i företaget.

 

 

GRI Index

             

Etik och transparens

I takt med att frågor om antikorruption och transparens i affärer fått allt större fokus har vi också sett att kraven på ett tydligare ställningstagande och intern styrning har ökat.


Under 2017 beslutade Advaniakoncernen om en antikorruptions­policy som kommer att implementeras under 2018. Därmed kommer dessa frågor få ett tydligare ägarskap på Advania Sverige och integreras bättre i den interna kontrollen. 

I Advania Sverige är CFO ansvarig för styrningen av vårt antikorruptionsarbete och rapporterar direkt till VD. 

Under 2017 har vi också tagit fram en gemensam policy för koncernen, som tydliggör vårt ansvar att efterleva de krav som finns på handelssanktioner med företag verksamma i vissa länder och företag där risk finns för pengatvätt och/eller finansiering av terrorverksamhet. 

I det svenska bolaget har vi uppdaterat och utökat den interna uppförandekoden för medarbetare. Syftet är att det tydligare ska framgå vad man som medarbetare på Advania har för rättigheter och skyldigheter samt vilka riktlinjer som finns gällande representation och gåvor.

GRI Index

      

Klimateffektiv verksamhet

Advania är ett tjänsteföretag där den största miljöbelastningen från vår egen verksamhet är klimatpåverkan. Driften av våra kontor och datacenter, samt resor och transporter är där vi har störst klimat­belastning och störst möjlighet att påverka. 


Vad har hänt under 2017?

Ur ett miljöperspektiv har Advanias verksamhet inte förändrats. Vi hyr våra kontorslokaler. Vi hyr även datahallar i Sverige, för att driva vår egen, samt våra kunders verksamhet. Advanias leverans av IT-produkter sker nästan uteslutande direkt från vår distributör till kund vilket innebär att transporter av produkter ligger utanför vår direkta kontroll. 

Det betyder att det är våra resor som är det område där vi har störst utsläpp och även störst möjlighet att påverka.

 

Omfattningen av de klimatutsläpp vi mäter:

  • Scope I – våra direkta klimatutsläpp från driften av våra företagsbilar och tjänstebilar 
  • Scope II – våra indirekta klimatutsläpp från produktionen av värme, kyla och el på våra kontor samt elförbrukningen i våra datahallar.
  • Scope III – vissa av våra övriga indirekta utsläpp såsom fastighetsel på våra kontor, utsläpp från privata bilar som används för tjänsteresor samt tjänsteresor med flyg, tåg och taxi.

 

Aktiviteter som gett resultat

Advania har som mål att minska varje medarbetares CO2e utsläpp med 20 % till och med år 2020 med 2015 som basår. Mellan 2015–2017 har Advania minskat varje medarbetares CO2e utsläpp med 29 %. Det betyder att vi redan har uppnått målet som sattes till 2020. 

Resultatet beror på ett antal förändringar i verksamheten:

  • Tillväxt med ökat antal medarbetare utan att utöka kontorsytan.
  • Minskat totalt resande där fler resor ersätts av andra mötesformer.
  • Minskat resande med flyg såväl inrikes som internationellt.
  • På kontorsidan har några fastighetsägare genomfört energieffektiviseringsåtgärder, framförallt kopplat till styrningen av fjärrvärme.
  • Ökad andel supermiljöbilar för tjänsteresor.


Nytt mål

Under 2018 kommer fokus ligga på att harmonisera Caperios certifierade miljöledningssystem med Advanias miljöarbete. Klimatmålet för det nya gemensamma företaget kommer därför fortsatt vara en minskning av klimatutsläpp för hela verksamheten med 20 % per medarbetare senast 2020.

 


Tjänstebilsflottan


 

Klimatutsläpp

GRI Index

             

 

Tillbaka till Advania.se