Beint á efni síðunnar

Hållbart Advania

Långsiktig lönsamhet

Advania är ett privat, vinstdrivande företag och förhåller sig till de lagar,
regler och ramverk som finns för svenska aktiebolag.

 

Att gå med vinst och generera avkastning till ägarna är en av grundförutsättningarna för att finnas kvar på marknaden och fortsätta skapa arbetstillfällen, betala skatt och bidra till tillväxten i samhället.

Styrelsen sätter övergripande mål för verksamheten och det ekonomiska målet för företaget är en långsiktig vinstmarginal på 10 %.Intäkter & Resultat 2015/2016

 

     


     

GRI Index

G4-EC1


Attraktiv arbetsgivare

Som i alla tjänsteföretag är medarbetarna det mest värdefulla vi har. 
Att attrahera och behålla rätt kompetens är en direkt överlevnadsfråga.


I it-branschen har konkurrensen om kompetens blivit allt tuffare och det utexamineras varje år långt ifrån så många som behövs för att motsvara behovet av it-kompetens på marknaden. 

Om inte vi lyckas vända trenden kommer det, enligt medlemsorganisationen IT och Telekomföretagen, år 2020 vara ett underskott av kompetens i branschen på över 60 000 personer. Därför har kompetensförsörjningen länge pekats ut som en av de största utmaningarna för it-branschen både idag och på längre sikt. 

Personalomsättning 2015/2016

 

                         2015                                                                                2016         
 
           

        
                

 

 

Hållbara medarbetare

Advania har kollektivavtal, ”Almega it-företag”. För oss är kollektivavtal en viktig del i att uppfattas som en seriös arbetsgivare och underlättar ofta vid rekryteringar.

För medarbetarna ger kollektivavtalet en trygghet, bra förmåner och större inflytande över verksamheten och sin arbetssituation.

Företaget arbetar aktivt för att hålla sina medarbetare friska och erbjuder både friskvårdsbidrag och stimulerar medarbetarna att delta i olika fysiska aktiviteter.

Vi har förhållandevis låg sjukfrånvaro och arbetar systematiskt med att upptäcka och förebygga risker för ohälsa.

Sjukfrånvaron har ökat från föregående år men befinner sig fortfarande på låga nivåer jämfört med såväl riksgenomsnittet som genomsnittet i tjänstesektorn.  

 

Sjukfrånvaro 2015/2016

 

  Total sjukfrånvaro 2015: 1,9 

       

  Total sjukfrånvaro 2016: 3,0 


  Andel sjukfrånvaro längre
  än 60 dagar: 22,9 

       

  Andel sjukfrånvaro längre
  än 60 dagar: 46,5


Sjukfrånvaro för Advania AB:s samtliga tillsvidareanställda, mätt som antal sjuktimmar i förhållande till den sammanlagda arbetstiden.

Hållbara medarbetare

“Commitment” indikerar hur nöjda medarbetarna är med sin anställning, att företagets inriktning och verksamhet styrker att deras arbete är viktigt och att de är stolta över att få arbeta på Advania.

“Engagement” indikerar engagemang, energi och passion hos medarbetarna och att de känner en stark koppling till företaget. Ett starkt engagemang driver innovation och flyttar företaget framåt.

De senaste medarbetarundersökningarna påvisar ett mycket starkt resultat för Advania. Relativt Gallups databas, såväl totalt som branschspecifikt, ligger Advania klart över genomsnittet.

Medarbetarna tar i enkäten ställning till i hur stor utsträckning de instämmer med ett antal påståenden på en skala från 1 till 5, där ju högre siffra desto bättre. 

 

Medarbetarenkät 2015/2016

 

 

GRI Index

G4-LA 1  G4-11  G4-LA 6Mångfald i it-branschen

Vi motarbetar aktivt diskriminering baserat på alla de grunder som finns i svensk lag och i ILO och har tydliggjort vår nolltolerans mot
diskriminering i vår uppförandekod. 

Den dåliga jämställdheten och bristen på mångfald inom it-branschen är ett stort problem och har inte någon snabb eller enkel lösning. Det är en gemensam utmaning för alla it-företag och trots att stort fokus länge lagts i branschen på t.ex. ledarskapsprogram för kvinnor eller att tidigt väcka intresse för teknik hos flickor  i skolan är det fortsatt väldigt lågt antal på de högskoleutbildningar som finns inom området.

Sedan flera år tillbaka har vi som ambition vid rekryteringar att ha båda könen representerade. Är sedan två slutkandidater lika välmeriterade och anses ha likvärdig kompetens ska vi välja en kvinna. 

Vi genomför årliga lönekartläggningar och går igenom resultatet och analysen tillsammans med fackliga representanter. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män.


Medarbetare 2015/2016

 

 

GRI Index

GA-LA 12  GA-LA 13  G4-HR 3Klimateffektiv verksamhet

Advania är ett tjänsteföretag där den största miljöbelastning från vår egen verksamhet är klimatpåverkan. Driften av våra kontor och datacenter samt våra resor och transporter är där vi har störst klimatbelastning och störst möjlighet att påverka. 

 

 

 

    Advanias klimatutsläpp, ton CO2e     

2015     

2016     

    Scope 1

199 

122 

    Scope 2

111

89 

    Scope 3

557

627  

     

Klimatutsläpp per medarbetare 2015/2016

 


Vårt klimatarbete - framsteg vi gjort under 2016

 

100% förnyelsebar el på 6 av 9 kontor

Ökat andelen supermiljöbilar från 6% till 25%

Installerat laddstolpar på tre kontor

Erbjudit fler resealternativ

           

Lanserat grönt alternativ till tjänstebil

Genomfört energikartläggning

Övergått till leasingmodell för it-utrustning

Klimatkompenserad kickoff

 


Utsläpp från Advanias tjänstebilar i medel

 

GRI Index

G4-EN 15  G4-EN 16  G4-EN 17

 

Tillbaka till Advania.se