Beint á efni síðunnar

Hållbar leverantörskedja

 

Krav och uppföljning av leverantörer

De partners Advania samarbetar med i den affärsdrivande verksamheten kan i huvudsak delas upp i distributörer, tillverkare av hårdvara och mjukvara eller tjänsteleverantörer. De flesta partners är stora multinationella företag och verkar i en komplex, global leverantörskedja som kan bestå av hundratals aktörer som levererar råvaror och komponenter.


Intresset runt socialt ansvarstagande i leverantörsledet har fortsatt att öka under året och det ställs allt oftare krav i upphandlingar inom framförallt offentlig sektor.

Advania Sverige är en del av ett globalt komplext leverantörsnätverk där de flesta av våra partners är multinationella företag med verksamhet över hela världen.

 

Ny process för leverantörsstyrning

Under 2017 har vi vidareutvecklat vårt program för leverantörsstyrning och vårt mål för året var att anpassa våra processer för att bättre motsvara FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.


Riskanalys

Med utgångspunkt i var Advania Sverige befinner sig i leverantörskedjan har vi genomfört en övergripande riskanalys av den globala tillverkningen av IT-hårdvara. Fokus har legat på slutmontering, komponenttillverkning samt mineralutvinning i gruvor och smältverk eftersom det är där de största riskerna finns.

 1. Korruption i gruvor och smältverk
 2. Arbetares rättigheter i gruvor och smältverk, samt vid komponenttillverkning och slutmontering
 3. Korruption vid slutmontering och komponenttillverkning
 4. Miljöpåverkan i gruvor och smältverk
 5. Barnarbete i gruvor och smältverk
 6. Tvångsarbete i gruvor och smältverk samt vid slutmontering
Analysen visar alltså att riskerna blir allvarligare ju längre ned i leverantörskedjan man kommer och att de största riskerna finns vid mineralutvinningen. 

 

Uppförandekod

Advania Sveriges uppförandekod uppdaterades under 2017 och renodlades till en intern för medarbetare och en extern som kommuniceras till våra leverantörer och partner som förväntas efterleva den. Koden för leverantörer utgår från principerna i Global Compact och med ett tillägg runt konfliktmineraler.
 

Leverantörsutvärdering

2016 utvärderades 18 av Advania Sveriges största partners och 2017 utökades dessa till knappt 30 stycken som genom en självutvärderingsenkät fick svara på frågor inom fem områden:

 • Styrning
 • Socialt ansvar och mänskliga rättingheter
 • Etik och transparens
 • Miljö
 • Kvalitet

Uppföljning och avvikelsehantering

Utöver en bedömning av enkätsvaren gjordes en riskklassning av partners beroende på typ av verksamhet. Alla partners med IT-hårdvarutillverkning i sin leverantörskedja fick, oavsett resultatet i enkäten, en högre riskklass än övriga partners och för alla dessa är ambitionen att etablera en samverkansmodell för att regelbundet följa upp arbetet inom alla de fem områden vi utvärderat.

GRI Index

            

Leverantörsbesök i Kina

Under en intensiv vecka genomförde vi tre fabriksbesök i staden Chengdu som är huvudstad i provinsen Szechuan.


 
 

Hösten 2017 genomförde Advania Sverige de första leverantörsbesöken på plats i Kina. Tillsammans med vår partner DellEMC besökte vi tre olika slutmonteringsfabriker i staden Chengdu. Förutom Dells egen montering av stationära datorer besökte vi Wistron och Compal som båda tillverkar bärbara datorer till ett stort antal varumärken som säljs på den Europeiska marknaden. 

Förutom besök i fabriken och i de personalbostäder som finns i anslutning till fabrikerna, fick vi också delta i diskussionsmöten med medarbetarna, så kallade worker interactions. Genom att intervjua en grupp medarbetare fick vi en bra bild av hur de själva ser på sin arbetssituation och vilka utmaningar och förbättringsmöjligheter de ser. Besöken i fabrikerna bekräftade delvis vår bild och gav delvis nya insikter om hur branschen ser ut. 

Ett av de stora kvarvarande problemen vid slutmontering är mängden övertidsarbete. Stort övertidsuttag hänger ihop med lönesättningen i hela branschen men även med förväntningar från medarbetare som vill arbeta mycket övertid.

Medelåldern vid fabrikerna är låg och många medarbetare har inte bildat familj utan bor på fabriksområdet. Den gruppen medarbetare vill ofta arbeta mycket under en period för att sedan kunna resa hem till sin familj eller bege sig ut och resa. Detta leder i sin tur också till hög personalomsättning i branschen vilket också är ett problem. En ny insikt var att jämställdheten i flera av fabrikerna var betydligt bättre än på Advania Sverige och många andra IT-företag i Sverige. 

“Besöken i fabrikerna bekräftade delvis vår bild och gav delvis nya insikter om hur branschen ser ut.”

- Helena Nordin

Även på chefsnivå i fabrikerna var jämställdheten relativt hög med en andel kvinnor på runt 40 % i de fabriker vi besökte. Även om ett fabriksbesök inte ger samma detaljerade information om situationen som med en oberoende inspektion, gav det en bra översiktlig bild och förståelse för vilka frågor vi behöver driva förbättringsarbete runt som kravställare. Vi planerar därför att fortsätta göra resor tillsammans med fler av våra partners.

GRI Index

 

Tillbaka till Advania.se