Beint á efni síðunnar

Hållbarhetsrapport 2016

Mikael Noaksson
                      Mikael Noaksson, VD

Vår första hållbarhetsrapport ser dagens ljus

Som VD känns det oerhört glädjande att här kunna presentera vår första hållbarhetsrapport. Givetvis har miljö och hållbarhetsfrågor varit en del av vår agenda redan tidigare men i takt med att vår ambitionsnivå ökat tar vi nu steget och skapar en plattform för hela vårt hållbarhetsarbete. 

Oavsett om det gäller klimatförändringar eller ett socialt hållbart samhälle så kampas vi med stora globala utmaningar där vi som företag och enskilda individer måste ta ett större ansvar. Som en del i arbetet med denna första hållbarhetsrapport gjordes en omfattande studie med att kartlägga både vad vi själva satte högst på agendan, men också vilka förväntningar vår omvärld har på vårt hållbarhetsarbete och vilka frågor vi ska driva och rapportera om.

Vi har nu en strategi, samsyn kring mål och inte minst processer för att nå dem. Det och ambitionen att anstränga oss mer för varje år tycker jag är minst lika viktigt som rapporten i sig.

En växande men också mer krävande marknad

Vi summerar vårt 2016 som ett mycket positivt år av fortsatt tillväxt och en lönsamhet i linje med våra målsättningar. 

Marknaden drivs av allt högre krav på digitalisering, den traditionella it avdelningen med fokus på drift och förvaltning försvinner till förmån för mer verksamhetsutvecklande funktioner. Våra kunders möjlighet att konkurrera utgörs i grunden av effektiviteten i deras processer och i många fall deras förmåga att utveckla och anpassa digitala tjänster mot sina kunder. 

Denna utveckling är positiv för oss och fortsätter driva efterfrågan av våra managerade tjänster och större sourcing åtaganden. Den renderar också i utvecklingsprojekt både vad gäller processeffektivisering och mer infrastrukturnära projekt där vi genom vår unika spetskompetens hjälper våra kunder gå från en traditionell it-infrastruktur till mer flexibla molnbaserade miljöer och tjänster. 

“Oavsett om det gäller klimatförändringar eller ett socialt hållbart samhälle så kampas vi med stora globala utmaningar där vi som företag måste ta ett större ansvar.” 

Genom vår inriktning mot funktionslösningar och specialistkonsulting tar vi ett allt större ansvar och blir mer strategiskt viktiga för våra kunder. Med ökat ansvar följer också ökade krav, inte bara för de tjänster vi levererar utan också att vi som bolag står för rätt värderingar, efterlever höga krav och tar initiativ för att påverka våra kunders miljöpåverkan.  

Vi ser här generellt en påtaglig förändring på marknaden med ökade krav och intresset från kunder kopplat till hållbarhetsfrågor. Idag är detta på god väg att bli en förutsättning för att överhuvudtaget få vara med i större upphandlingar och vi har senaste året gjort flera större satsningar inom detta område. Vi har nu en heltidsanställd hållbarhetschef samt påbörjat resan att certifiera vårt miljöledningssystem mot ISO14001 och inte minst, den hållbarhetsrapport du nu har i din hand. 

Vårt nästa steg

Fortfarande är grundläggande krav på Advanias eget miljöarbete eller arbete med socialt ansvar av störst intresse hos våra kunder och kortsiktigt är arbetet med certifieringen av ledningssystemet och hur vi arbetar i leverantörskedjan med socialt ansvar viktigast för oss. 

I vår uppförandekod har vi lutat oss mot de 10 principerna i FN:s ramverk Global Compact. Nu känner vi oss redo att ta klivet och bli fullvärdiga medlemmar och kommer under 2017 signera Global Compact. 

Samtidigt börjar vi se en större förståelse och intresse även för hur vi som it-leverantör kan hjälpa våra kunder att själva agera mer hållbart. Där har vi långsiktigt en uppgift att bättre kunna förklara och mäta vad t ex en övergång till automatiserade processer eller funktionsåtaganden för specifika tjänster ger för potential till en mer hållbar it och miljön i stort. Att integrera hållbarhetsaspekter i våra tjänster är därför något vi ser har en stor potential framåt.


GRI Index

G4-1


 

 

Helena Nordin
            Helena Nordin, Hållbarhetschef

I takt med omvärlden

It-branschen har, ur ett hållbarhetsperspektiv, länge haft en särställning genom att vara både en del av problemet och en del av lösningen. 

It-branschen står globalt för en avsevärd påverkan på miljön och människor  genom stor energianvändning, stor förbrukning av material och återkommande rapporter om dåliga arbetsförhållanden för de som tillverkar produkterna.  It-produkter har dessutom i västvärlden blivit allt mer av en konsumtionsprodukt med kortare livslängd och som genererar snabbt växande berg av elektronikskrot.

Samtidigt är en digitaliserad värld absolut nödvändig för att åstadkomma det resurseffektiva samhälle vi behöver för att kunna ge 9-10 miljarder människor ett bra liv år 2050. Den pågående digitala omvandlingen är alltså en viktig del av lösningen på hållbarhetsutmaningarna för många andra branscher och kan hjälpa till att minska påverkan i samhället betydligt mer än den negativa påverkan it-branschen i sig skapar.


På Advania arbetar vi med båda perspektiven och vill, samtidigt som vi tar ansvar för vår egen påverkan, bidra till våra kunders långsiktigt hållbara utveckling.

 
Med denna första hållbarhetsrapport vill vi på Advania visa på vår ambition att ligga i takt med omvärlden och berätta om hur långt vi kommit med arbetet med att uppfylla förväntningarna från våra intressenter.
 
Under det senaste året har det blivit allt tydligare vilken roll näringslivet förväntas ta i den pågående omställningen till ett hållbart samhälle.
 
På global nivå har Agenda 2030 och FN:s 17 hållbarhetsmål beslutats om vilket för första gången skapat ett globalt ramverk som ger både länder och företag en samsyn i vilka gemensamma utmaningar vi har och vad vi vill uppnå. På Advania kommer vi förtydliga hur vårt pågående hållbarhetsarbete bidrar till de olika globala målen när vi reviderar våra egna mål under 2017. 

 

“Med denna första hållbarhetsrapport vill vi på Advania berätta om hur långt vi kommit med arbetet att uppfylla förväntningarna från våra intressenter och omvärlden.”

Klimatavtalet i Paris från december 2015 har nu ratificerats i stora delar av världen och ger också det en bättre samsyn vilket det övergripande målet för klimatet är. Vi hoppas detta leder till en gemensam spelplan för företag globalt.

På Europanivå  har de nya direktiven om offentlig upphandling, energikartläggning i stora företag och hållbarhetsrapportering implementerats och påverkar direkt Advanias prioriteringar inom området.

Hos våra kunder på den svenska marknaden har den övergripande trenden senaste året varit det ökade fokuset på socialt ansvar för leverantörskedjan, något som vi förväntar oss öka ännu mer med den nya lagen om offentlig upphandling. Kraven har ökat på  transparens kring hur vi arbetar för att påverka  långt ner i  kedjan av leverantörer och säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras och att arbetsvillkoren är drägliga. För en global leverantörskedja som kan bestå av tusentals leverantörer till en enda dator är det ett långsiktigt arbete som ställer stora krav på samarbete och öppenhet mellan företagen i branschen.

Det nya upphandlingsdirektivet pekar också tydligt på behovet av mer och bättre dialog mellan upphandlare och leverantör men även på skyldigheten att följa upp alla krav man ställer. Detta är något som vi i branschen ser fram emot och länge påtalat behovet av.

Under våren 2016 genomförde vi en väsentlighetsanalys. Resultatet av analysen blev tre fokusområden med totalt nio olika hållbarhetsfrågor.


Fokusområden

 1. HÅLLBART
ADVANIA

 2. HÅLLBART
ERBJUDANDE

 3. HÅLLBAR
LEVERANTÖRSKEDJA

Långsiktig lönsamhet
Attraktiv arbetsgivare
Mångfald och jämstäldhet
Etik och transparens
Klimateffektiv verksamhet
Informationssäkerhet och integritet
Hållbar IT
Kundupplevelse
Krav och uppföljning
av leverantörskedjan

GRI Index

G4-19 


Våra hållbarhetsmål

 

   

 

Om Advania AB

Advania  är ett av de större it-företagen i Norden. Vi hjälper våra kunder inom områdena it-outsourcing, affärssystem, processautomatisering, contact center, it-infrastruktur och integrationslösningar samt datacenter.

Vår marknad

Organisationer inom offentlig sektor som kommuner, landsting, statliga myndigheter och statliga bolag står för ca 35 %  av Advania AB:s omsättning. Övriga kunder är till övervägande del medelstora och stora privata företag inom i stort sett alla branscher; från detaljhandel och industriföretag till tjänsteföretag inom t.ex. advokatbranschen.

Vi är i huvudsak verksamma i Sverige med begränsad verksamhet i övriga nordiska länder.


 

 

Vår marknad

Organisationer inom offentlig sektor som kommuner, landsting, statliga myndigheter och statliga bolag står för ca 35 %  av Advania AB:s omsättning. Övriga kunder är till övervägande del medelstora och stora privata företag inom i stort sett alla branscher; från detaljhandel och industriföretag till tjänsteföretag inom t.ex. advokatbranschen.

Vi är i huvudsak verksamma i Sverige med begränsad verksamhet i övriga nordiska länder.


 

GRI Index

G4-3G4-4G4-5G4-6G4-7G4-8G4-9

 

 

Tillbaka till Advania.se