Beint á efni síðunnar

Hållbarhetsrapport 2017

Året i korthet

Resan att bygga en gemensam företagskultur har bara börjat, men underlättas av att det finns mycket få områden där vi direkt konkurrerar med varandra. Istället ser vi en stor potential i att komplettera varandras erbjudanden.”

- Tomas Wanselius, VD Advania Sverige

Tomas och Helena har ordet

Ett stort förvärv, fortsatt bra resultat, medarbetare och en omvärld som förväntar sig ett ärligt och hållbart Advania. Här berättar sverigechefen Tomas Wanselius och hållbarhetschefen Helena Nordin om hur de ser på Advanias hållbarhetsarbete och vad det betyder för leverantörer, kunder, medarbetare och världens framtid. 


 

Till att börja med, hur var 2017 för Advania?

Tomas: Den största händelsen var förstås uppköpet av Caperio. Jag är väldigt glad att vi gemensamt lyckas med att föra kunder från den så kallade traditionella IT-affären till den mer tjänste­baserade affären – vilket blir mer effektivt för kunderna och i slutändan miljömässigt bättre också. Men allra gladast är jag över att vi fortsatt har nöjda medarbetare som vill vara kvar hos oss på Advania, att vi har många som vill börja hos oss och att vi har nått ett bättre resultat än någonsin tidigare. 


Varför är hållbarhet viktigt för Advania?

Tomas: Det är viktigt av flera skäl. Till att börja med är vi en stor aktör på den nordiska marknaden som har stor påverkan på samhället och vi behöver därför ta ansvar för det. Jag är övertygad om att vårt hållbarhetsarbete minskar risker, skapar nya affärsmöjligheter och därmed gör oss till ett mer framgångsrikt bolag. 

Helena: Det är numera en självklarhet att även det privata närings­livet måste ta ett större ansvar för att uppnå ett mer hållbart samhälle. Detta är ett uttalat krav från kunder vid val av leverantör. Det är även en fråga som blir allt viktigare när det handlar om att attrahera ny arbetskraft. Vi ser att företagets värderingar är en viktig faktor vid val av arbetsgivare. 


Vilka är bolagets största hållbarhetsutmaningar? 

Tomas: Självklart behöver vi ta ansvar för vår egen verksamhet och den påverkan vi har på miljön och de människor som arbetar här. De stora hållbarhetsutmaningarna finns längre bak i våra leverantörsled, där produkterna tillverkas. Vi ser även en utmaning i att bidra till våra kunders hållbarhetsutveckling, genom att tillhandahålla rätt teknik och arbetsprocesser. Som integratör och outsourcingbolag är man en länk i den långa kedjan och för oss är det viktigt att få gehör och påverka åt båda hållen. På så sätt tror jag att vi kan göra den största skillnaden.

Helena: Att som en aktör på en lokal marknad försöka påverka hur en pc tillverkas i andra världsdelar är faktiskt inte så orealistiskt som man kan tro. Även om Norden är en liten marknad har stora nordiska kunders krav påverkat leverantörerna att bli mer transparenta kring hur de tar hänsyn till exempelvis arbetsvillkor i fabrikerna där hårdvara tillverkas eller användande av konflikt­mineraler i hårdvaran. 

Om vi dessutom kan hjälpa våra kunder inom olika branscher att med hjälp av digitalisering effektivisera och därmed minska klimatpåverkan med 15 – 25 % är det en stor förbättring för klimatet. Det är sådant jag anser att vi bör fokusera på.


Är hållbarhet viktigt för kunderna?

Helena: Ja, vi ser det genom att vi får fler och fler upphandlingskrav på hur vi ska bete oss i allt från att erbjuda sourcing med grön el i våra datahallar, till hur vi jobbar med att motarbeta diskriminering och korruption. Kunderna bryr sig helt klart, men vi kan också bli mer proaktiva och hjälpa dem på traven genom att synliggöra de mer hållbara och samtidigt prisvärda alternativen. 


På vilket sätt bidrar hållbarhetsarbetet till ett mer framgångsrikt Advania? 

Tomas: Det finns miljöanpassade produkter, eftersom konsumenterna kräver det. Samma sak gäller vår bransch där vi av tradition alltid varit kundorienterade och anpassat oss efter kundernas krav och förväntningar. Om vi ska kunna attrahera de bästa medarbetarna så måste vi vara ett schysst företag. Har vi jämställdhet och mångfald, men inte mobbing eller korruption, då vill de bästa medarbetarna jobba hos oss och vi kan fortsätta att vara ett lönsamt företag. 

Helena: Vi har satsat hårt på rekrytering under senaste året och får alltmer frågor om företagskulturen, värderingar och hållbarhet. Det är en viktig pusselbit för att lyckas med rekryteringen. Jag tror inte att det finns någon internt hos oss som längre tror att det finns en motsättning, mellan att satsa på hållbarhet och vara framgångsrika som företag. 


Vilka är de viktigaste framstegen i hållbarhetsarbetet under 2017? 

Tomas: Att vi har gjort en ordentlig analys och kartläggning av vad hållbarhet betyder för Advania och vilka hållbarhetsfrågor vi ska prioritera att arbeta med. Vi har nu också en bra rapport som vi producerar årligen, som är kartan för vad vi gör och vad vi kan göra bättre. Det är ett genombrott. 

Helena: Jag vill lyfta fram tre stora framsteg under året:

  1. Att vi gjort ett ordentligt omtag kring hur vi utvärderar våra leverantörer och ställer krav på att de ska ta ansvar för kedjan bakåt i tillverkningsledet. 
  2. Att vi på koncernnivå beslutat om en gemensam policy för hållbarhet som möjliggör ett mer harmoniserat arbetssätt där alla Advaniabolagen prioriterar samma frågor. 
  3. Att vi faktiskt uppnått vårt mål på minskad klimatpåverkan redan efter 2 år.


Vad har ni för mål och strategi för hållbarhetsarbetet?

Tomas: Det övergripande målet är att gå i takt med ut­vecklingen i samhället och ligga steget före kundernas förväntningar på oss, när det gäller ansvarstagande. Framåt vill vi också integrera hållbarhetsarbetet ännu mer i affären med fokus på kundernas verksamhet. Det gör det  lättare att se och mäta den direkta affärsnyttan och rimmar väldigt bra med vår ambition att vara en långsiktig partner till våra kunder.

Helena: Den övergripande strategin satte vi för några år sedan med de tre fokusområden vi valde då. Sedan dess arbetar vi med styrningen av varje område genom att besluta om mätbara mål och ansvarig för varje fråga. Advanias hållbarhetsarbete är uppdelat i tre fokusområden med totalt nio delområden. Vi har satt upp mätbara mål som exempelvis ökad jämställdhet, minskade klimatutsläpp, samt ekonomiska mål för långsiktig lönsamhet och sjuktal. Vi går igenom alla områden successivt, med ambitionen att hitta mätbara parametrar, eftersom det vi kan mäta, kan vi också styra. 

“Vi går igenom alla områden successivt, med ambitionen att hitta mätbara parametrar, eftersom det vi kan mäta, kan vi också styra.”

Vilka är de största utmaningarna?

Tomas: Det finns såklart flera stora utmaningar i att kunna påverka och ta ansvar för vad som händer utanför vår egen verksamhet och direkta kontroll. Ett exempel på utmaning är att som en lokal aktör på den nordiska marknaden, kunna påverka arbetsförhållanden långt bak i en global leverantörskedja. 

En annan utmaning är jämställdhetsarbete, där jag anser att vi inte kommit tillräckligt långt, detsamma gäller även arbetet med etnisk mångfald. Rekryteringsbasen av kvinnor är låg och tyvärr har det gått bakåt i branschen. Vi har för få kvinnor i många grupperingar i bolaget och för få kvinnor som kan vara förebilder för nyanställda kvinnor. 

Helena: Jag håller med Tomas om båda dessa utmaningar. Samtidigt är det två områden där vi konkret visat på att vi förbättrat oss. Vi har idag en mycket bättre metod för att utvärdera och ställa krav på våra partners, vilket vi berättar om i denna rapport. Vi har vidtagit nya åtgärder för bättre jämställdhet och sett en numerär ökning mellan 2016 och 2017, även om vi har en lång väg kvar. 


Hur är det med Advanias klimatutsläpp? 

Helena: I det stora hela går utvecklingen åt rätt håll. Vi har minskat klimatutsläppen per medarbetare med nästan 30 % på två år. De utsläpp som fortsätter att öka är de totala utsläppen från datahallarna eftersom vår sourcingverksamhet växer när vi tar över kundernas IT-drift i våra hallar. Vårt klimatmål där vi räknar utsläpp per medarbetare är därför inte helt rättvisande när det gäller utsläpp från kundernas IT. 

Framgent behöver vi se över och göra ett eget mål för utsläppen från datahallarna. Om man ser till helheten, är det ändå en effektivisering eftersom våra datahallar oftast är mer energisnåla och vi har större möjligheter att virtualisera och effektivisera driften än de flesta kunder har, när de själva driver sin IT. 

Vi har minskat resandet i stort och försöker även använda tåg inom landet. Nästan 40 % av våra tjänstebilar är super­miljö­bilar. Det är bra. 


Tomas, som VD på Advania, vad har du själv för ansvar när det gäller hållbarhetsfrågor? 

Tomas: Till att börja med är det jag som VD som har det yttersta ansvaret, även för hållbarhetsfrågor på företaget. I klartext innebär det att tillse att det finns resurser och att frågorna hamnar högt upp på dagordningen på ledningsnivå. Personligen försöker jag också leva som vi lär och följer våra riktlinjer när det gäller t ex resor. Jag reser sparsamt, använder de digitala medel som finns tillgängliga för möten och försöker resa med miljövänliga alternativ när jag måste resa. Vad gäller jämställdhet hoppas jag att jag kan bidra till att kvinnor vill jobba här och att mitt ledarskap är jämlikt. 


GRI Index

 

Advania i korthet


Advania är ett nordiskt IT- företag verksamt på 22 platser i Sverige, Island, Norge och Danmark.  

Advanias rötter sträcker sig tillbaka till 1939, då en isländsk entreprenör grundade en verkstad för kontorsutrustning i Reykjavik. Under de följande decennierna utvecklades tre separata filialer i tre nordiska länder; Island, Sverige och Norge. År 2012 flätades de samman och Advania bildades.

I Sverige finns Advania på nio orter: Stockholm/Liljeholmen, Västerås, Linköping, Norrköping, Göteborg, Halmstad, Malmö, Kristianstad samt Karlshamn.

När integrationen med Caperio blir klar under 2018 tillkommer ytterligare kontor i Uppsala, Stockholm/Bromma och i Örebro.

Advaniakoncernen avser att växa de kommande åren både organisk och genom förvärv av bolag. Förvärv av bolag kommer troligen främst ske i de nordiska länderna. Målet är att den organiska tillväxten är större än tillväxten på IT-marknaden i Norden.

 

Affärsområden

 

Managed Services

  • Drift och förvaltning av hela IT-miljöer eller specifika funktioner och tjänster
  • Lösningar för att automatisera, effektivisera, mäta, dokumentera och simulera verksamhets- och IT-processer
  • Lösningar för att hantera alla typer av interaktioner med kunder oavsett kommunikations­kanal

IT Infrastructure

  • Konsultjänster och lösningar för IT-infrastruktur och integrationsprojekt
 

Workplace

  • Lösningar och tjänster inom klient, print, licensförsörjning samt Advania Skolpartner

Datacenter

  • Lösningar och tjänster inom datacenter

GRI Index

 

Caperio en ny del av Advania 

Sommaren 2017 köpte Advania Holding AB Caperio Holding AB med avsikten att fusionera Caperios verksamhet in i Advania Sverige AB. Integrationsarbetet påbörjades under 2017 och kommer att slutföras under 2018. 

Caperio AB var fram till sommaren 2017 ett svenskt börsnoterat företag med 120 medarbetare och verksamhet i Stockholm, Malmö, Göteborg, Örebro och Uppsala. Omsättningen uppgick till ca 1 miljard SEK med kunder inom både privat och offentlig sektor. 

Fusionen mellan företagen kommer bredda erbjudandet hos Advania Sverige AB, speciellt inom affärsområdet Skola, där man erbjuder produkter och tjänster till skolor, både offentliga och privata. Vi kommer även kunna erbjuda finansieringstjänster av produkter genom bolaget Caperio Finance AB som döpts om till Advania Finance AB. Företagets affärsidé är att erbjuda finansiering och ett hållbart tänkande i IT-utrustningens livscykel och låter kunderna dra nytta av en både hållbar och ekonomiskt fördelaktig livscykelprocess. 

Caperios erbjudanden bestod 2017 av produktförsörjning, konsulttjänster samt moln- och managerade tjänster uppdelade i affärsområdena Arbetsplats, Caperio Skolpartner, Datacenter samt IT-Operations.

 

Fokusområden

 

Advania Sveriges hållbarhetsarbete är fokuserat på tre områden; ”Hållbart Advania”,”Hållbart erbjudande” och ”Hållbar leverantörskedja”.

Inom ramen för dessa fokus­områden, finns ett antal frågor som vi identifierat som väsentliga. Prioriteringarna baseras på en väsentlighetsanalys som genomfördes våren 2016. 


GRI Index

 

Våra hållbarhetsmål 

 
 

GRI Index

 


 

 

Tillbaka till Advania.se